Przedmiot działalności


Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu następujących dziedzin prawa:

  • Prawo cywilne w szczególności: prawo umów, tworzenie i opiniowanie umów oraz negocjowanie ich treści, dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • Prawo nieruchomości i budowlane w szczególności: obrót nieruchomościami, zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy deweloperskie), sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o ustanowienie służebności, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawy wieczystoksięgowe;
  • Sądowa i pozasądowa windykacja należności w szczególności: sporządzanie pozwów o zapłatę, o odszkodowanie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika, nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności
  • Prawo gospodarcze w szczególności: tworzenie i likwidacja spółek, fundacji i stowarzyszeń. Przekształcanie, łączenie i podziały spółek;
  • Prawo administracyjne w szczególności: sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, decyzjami administracyjnymi oraz postępowaniem odwoławczym z nimi związanym;
  • Prawo pracy w szczególności: sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, tworzenie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
  • Zastępstwo procesowe – Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi.